Welkom bij INVESTOR ready!​

Privacy en Gebruiksvoorwaarden

Wij van Investor Ready respecteren de privacy van onze website bezoekers, gebruikers van ons platform en onze relaties en contacten. In dit document worden de privacy voorwaarden besproken waarbij uitvoerig wordt ingegaan op ons beleid tot verwerking van (persoonlijke) informatie van alle betrokkenen, alsook het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy voorwaarden is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Naast het privacy beleid zijn ook de gebruiksvoorwaarden voor onze website (www.investorready.nl) aan dit document toegevoegd. Met het voortzetten van het bezoek aan onze website en de hieraan verbonden pagina’s (inclusief het platform) accepteer je de in dit document besproken gebruikersvoorwaarden.

Neem contact met ons op voor vragen of meer informatie
Robbert Vermeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Investor Ready B.V. Hij is te bereiken via r.vermeer@investorready.nl.

Adres: Investor Ready B.V.: Stationsplein 45, 3013AK, Rotterdam, Nederland.

Inhoudsopgave:

            Privacy voorwaarden 

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn informatie?
 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
 • Geautomatiseerde besluitvorming
 • Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 • Delen van persoonsgegevens met derden
 • Wij maken gebruik van cookies
 • Ingesloten inhoud van andere websites
 • Afmelden cookies
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gebruiksvoorwaarden van onze website 

 • Beschrijving van onze website
 • Toegang tot de website
 • De content van de website
 • Het beheer van de website
 • Verantwoordelijkheden
 • Beeldmateriaal en aangeboden producten
 • Toepasselijk recht
Privacy voorwaarden

Investor Ready bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De door Investor Ready verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur niet langer zoals deze bij wet is bepaald.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer: onbeperkt, zo lang je account actief op ons platform is of ingeschreven bent op onze e-mail updates en nieuwsbrieven.
 • IP-Adres, Internetbrowser en apparaat type, Gegevens over je activiteiten op onze website: 26 maanden, voor statistische doeleinden (via Google analytics)

Delen van persoonsgegevens met derden
Investor Ready verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij maken gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele en technische cookies: Cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken en de gevraagde dienst via onze website te kunnen leveren, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: Google Analytics (analytische cookies). Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse. Voor deze analytische cookies en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Google. Tevens wijzen we je op de opt-out mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wanneer je onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren.

Afmelden cookies
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over de cookies op onze website en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Ook wijzen we je op de mogelijkheid om je af te melden voor tracking cookies van derden op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/choices

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Investor Ready en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar r.vermeer@investorready.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Investor Ready wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Investor Ready neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Investor Ready maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via r.vermeer@investorready.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via r.vermeer@investorready.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruiksvoorwaarden

Beschrijving van onze website
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Investor Ready (www.investorready.nl) en alle hieraan verwante pagina’s. Een belangrijk onderdeel van deze website is het investeerdersplatform waar gebruikers een account kunnen aanmaken om toegang te verkrijgen tot investeringsproposities, content en meer. Deze gebruikers erkennen doordat zij een account aanmaken of aanvragen dat zij zichzelf aanmerken als ‘investeerder’ alsook dat zij als zodanig benaderd worden. Investor Ready is te allen tijde vrij om te bepalen aan wij zij toegang verleend tot het platform of de website.

Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Investor Ready is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien Investor Ready niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan Investor Ready op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers of gebruikers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Verantwoordelijkheden 
Investor Ready is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website en het platform is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

Investor Ready is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website, platform of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Investor Ready is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult zich onthouden van iedere actie tegen Investor Ready als gevolg hiervan.

Indien Investor Ready betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op je te verhalen.

Beeldmateriaal
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten, diensten of proposities op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van Investor Ready is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.