WPInvestorReady

About WPInvestorReady

This author has not yet filled in any details.
So far WPInvestorReady has created 59 blog entries.

7 financiële tips voor een startup

Het opbouwen van een startup is niet gemakkelijk. Een fout is snel gemaakt, wat al snel fataal kan zijn voor jouw startup. In deze blog geven we je 7 financiële tips om de meest voorkomende fouten te vermijden.

 Cashflow beheer

De meeste startups falen om verschillende redenen, maar een veelvoorkomende is toch wel het ontwikkelen van cashflow. Je moet op de hoogte zijn van je inkomsten en uitgaven. Als je niet op de hoogte bent van je cashflow, kan dit je bedrijf in een gevaarlijke positie brengen. Stel je budget op en houd je hieraan.

Volgen en controleren

Met een beginnende startup zullen er vanuit alle richtingen kosten op je af komen. Het inhuren van een fulltime personeelslid om de boekhouding te organiseren is niet erg budgetvriendelijk. Gebruik daarom goede boekhoudsoftware om georganiseerd te blijven.

Minimaliseer

In het beginstadium van een startup is het laag houden van de kosten de sleutel tot een lang leven. Je hebt geen enorm uitgebreid kantoor in het hart van de stad of luxe maaltijden. Te veel startups richten zich op de verkeerde dingen en vergeten dat het genereren van inkomsten hun topprioriteit zou moeten zijn.

Voorbereiden

Je weet nooit wat er kan gebeuren als je een bedrijf start, dus het is het beste om je voor te bereiden op de slechtst mogelijke situatie. Houd reserves - zowel persoonlijk als zakelijk - op een spaarrekening. Je kunt nooit goed genoeg voorbereid zijn op slechte situaties. Helaas gebeuren ze vaak.

Tijd is geld

Niets heeft meer geldwaarde dan jouw tijd. Je krijgt er elke dag maar zoveel van, dus houd daar rekening mee wanneer je je planning maakt. Elke seconde die je uitgeeft aan iets dat geen verband houdt met jouw startup, is verspilling van tijd (en geld).

Klant acquisitie

Zonder klanten heb je geen zaken. Hoe sneller je weet hoe je klanten kunt verwerven en kunt opschalen, hoe groter de kans is dat jouw bedrijf het haalt. Zodra je verschillende acquisitiekanalen hebt geïdentificeerd, werk je aan optimalisatie om de kosten te verlagen.

Financiële doelen

In plaats van alleen te zeggen: "Ik wil een bedrijf met miljoenen euro’s” moet je deze doelen vastleggen in bereikbare en meetbare doelen. Maandelijkse, wekelijkse of zelfs dagelijkse omzetdoelen stellen je in staat om op schema te blijven en de nodige aanpassingen aan te brengen of constante groei te verwezenlijken.

Deel deze post:
By |augustus 2nd, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 7 financiële tips voor een startup

7 financial tips for a startup

Building a startup is not easy. A mistake is made quickly, can be fatal for your startup. In this blog we give you 7 financial tips to avoid the most common mistakes.

Cash flow management

Startups fail for different reasons, but a common one is - no money. You must be aware of your income and expenses. If you are not aware of your cash flow, your company will be put in a dangerous position. Set up your budget and stick to that.

Follow and check

With a startup, there will be costs from every direction. Hiring a full-time staff member to organize the accounting is not very budget-friendly. Therefore, use accounting software to stay organized.

Minimize

In the early stages of a start-up, keeping your costs low is the key to longevity. You do not need a huge office in the heart of your city or luxury meals. Too many startups focus on the wrong things and forget that generating revenue must be their top priority.

Prepare

You never know what can happen when you start a business, so it is best to prepare for the worst possible situation. Keep reserves - both personal and business - on a savings account. You can never be too well prepared for bad situations. Unfortunately, they happen often.

Time is money

Nothing has more value than your time. Time is money; so keep this in mind when you are planning your day-to-day tasks. Every second you spend on something that is not related to your startup is a waste of time (and money).

Customer acquisition

You have no business without customers. The sooner you know how to acquire and scale up customers, the greater the chance that your company will make it. Once you have identified several acquisition channels, you work on optimization to reduce your costs.

Financial goals

Instead of just saying, "I want a business with millions of euros" you have to reinforce these goals in reachable and measurable goals. Monthly, weekly or even daily sales targets allow you to stay on track and make the necessary adjustments or achieve constant growth.

Deel deze post:
By |augustus 2nd, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor 7 financial tips for a startup

Hoe zorg je dat jouw branding wordt opgemerkt

In startup wereld heb je te maken met veel concurrentie. Jouw brand reflecteert de identiteit van je startup, maar hoe zorg je ervoor dat jouw branding wordt opgemerkt. Hier zijn een aantal tips die je kunt gebruiken om de branding te laten opvallen.

Onderscheidend logo

Jouw logo is de belangrijkste visuele weergave van de branding van jouw startup. Denk na over de kleuren, het lettertype en het ontwerp. Onderzoeken naar kleurenpsychologie en associaties naar lettertypes zijn hierbij goed om te raadplegen. Zorg ervoor dat je  logo passend is bij de doelgroep.

Marketingmateriaal

Maak jouw startup kenbaar door verschillend marketingmateriaal. Dit kunnen bijvoorbeeld flyers, mokken of usb-sticks zijn. Deze items spelen allemaal een rol bij het zichtbaar maken van jouw merk. Dezelfde principes die horen bij jouw logo moeten ook van toepassing zijn op jouw marketingmateriaal.

Influencer-marketing

Een samenwerking met influencers binnen jouw branche kan leiden tot waardevolle exposure. Belangrijk is om actieve influencers te vinden die passen bij jouw branding. Influencers kunnen je startup geloofwaardig maken.  

Website design

Het design van de website moet een aanvulling zijn op het logo. Alles wat je hebt bedacht in termen van kleur, lettertype, vorm en beeldmateriaal moet allemaal een rol spelen bij de vorming van het online marketingmateriaal. Zorg daarnaast ook voor een goede functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Emailmarketing

Door middel van emailmarketing kan er een relatie worden opgebouwd met klanten. Wanneer je regelmatige waardevolle inhoud levert die ze nodig hebben, zullen ze moeite doen voor jou. 

Branding speelt een belangrijke rol bij het succes van een startup. Maak je beloftes waar, dit zal bijdragen aan de levensduur van jouw startup.

Deel deze post:
By |juli 26th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Hoe zorg je dat jouw branding wordt opgemerkt

How do you get your branding noticed

In the startup world you have to deal with a lot of competition. Your brand reflects the identity of your startup, but how do you ensure that your branding is noticed. Here are some tips that you can use to make your branding stand out.

Distinctive logo

Your logo is the most important visual representation of the branding of your startup. Think about the colours, the font and the design. Studies into colour psychology and associations to typefaces are good to consult. Make sure your logo is appropriate for the target group.

Marketing material

Make your startup known through different marketing material. This can be done by for example; flyers, mugs or USB sticks. These items all play a role in making your brand visible. The same principles that accompany your logo must also apply to your marketing material.

Influencer marketing

Collaboration with influencers within your industry can lead to valuable exposure. It is important to find active influencers that fit your branding. Influencers can make your startup credible.

Website design

The design of your website must complement the logo. The colours, font, shapes and visuals should all be related to the logo and marketing materials. So it is all in syn. Also ensure good functionality and user-experiences.

E-mail marketing

E-mail marketing can build a relationship with customers. When you provide valuable content that they need, they will make an effort for you.

Remember to deliver on your promises, as this will keep customer sentiments positive, and contribute to the longevity of your business.

Deel deze post:
By |juli 26th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor How do you get your branding noticed

Vijf tips voor het aantrekken van goede klanten voor een startup

Voor een startup zijn klanten essentieel. De inkomsten die je uit jouw klanten haalt moeten jouw startup draaiende houden. Tevens is het voor investeerders een doorslaggevend punt. In deze blog geven we je 5 tips om goede klanten aan te trekken!

  1. Focus

Als de bedenker van jouw product, heb jij de kracht om klanten aan te trekken die jij wilt. Dit begint bij de branding van jouw startup. Wanneer je jezelf positioneert als een full-service organisatie of wanneer je je meer hands-off positioneert is het belangrijk dat dit duidelijk is voor jouw klanten. Communiceer wie je bent en houd je daaraan.

  1. Begrijp uw klanten

Wanneer je een klant binnenhaalt, begint het pas. Zijn het klanten tevreden klanten of niet? Bestudeer je klanten goed en ontdek wat er goed of niet goed ging. Neem deze informatie mee, dit zal je helpen om te verbeteren en verder te groeien. Tevredenheidsenquêtes kunnen hier bijvoorbeeld bij helpen om dit gestructureerd op te pakken.

  1. Transformeer uw relatie

Feedback is essentieel om je startup te verbeteren. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld inspelen op ‘boze klanten’. Vaker wel dan niet, staan ​​boze klanten open voor het veranderen van hun mening, als je ze de kans geeft. Hoor ze uit en vertel ze precies wat je zult doen om de relatie weer op te bouwen.

  1. Herhalen

Wanneer je een klant verliest, is dit een kans om een nog ​​betere klant aan te trekken. Gewapend met nieuwe kennis over wat je kan doen, kan je verbeteren en goede klanten aantrekken. Pas je aan en ga actief op zoek naar goede klanten. Blijf jouw startup aanpassen op de behoefte van de klanten en bouw hierop een sterk merk.

Deel deze post:
By |juli 19th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Vijf tips voor het aantrekken van goede klanten voor een startup

Five tips for attracting good customers for a startup

Customers are essential for a start-up. The income you get from your customers must keep your startup running. It is also a decisive point for investors. In this blog we will give you 5 tips for attracting good customers!

  1. Focus

As the voice of your product, you have the power to attract customers that you want. This starts with your brand and the branding of your startup. When you position yourself as a full-service organization or when you position yourself more hands-off, it is important that this is clear to your customers. Communicate who you are and stick to that.

  1. Understand your customers

It starts when someone becomes a customer with you. Are the customers’ satisfied or not? Study your customers well and discover how your customers think. This will help you to improve and grow. Satisfaction surveys for example can help to address this in a structured way.

  1. Transform your relationship

Feedback is essential to improve your startup. One example is that it makes you able to respond to angry customers in a right way. More often than not, angry customers are open to changing their minds when you give them the chance. Listen to them and tell them exactly what you will do to rebuild the relationship.

  1. Repeat

When you lose a customer, this is an opportunity to attract a better one. Armed with new knowledge about what you can do, you can improve and attract better customers. Adapt and actively look for the right customer. Keep adjusting your startup to the needs of the customers and build a strong brand.

 

Deel deze post:
By |juli 19th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Five tips for attracting good customers for a startup

Recruiting the best people for your startup

Recruiting is hard, but recruiting for startups can be even harder. If you only have only a limited cash flow, hiring the wrong employee can potentially break your startup. Below we give you some tips for recruiting top talent for your startup.

Build your startup with a mission and vision

When your startup is at an early stage, you can often not offer your employees large compensation. In order to convince top talent to come and work for you, you need to build a company with a great mission and vision that excites them. As a founder, you must be able to share your long-term vision with your potential employees and present your company in the best way.

Recruiting your fans

When you are recruiting fans of your startup, this will ensure that they work harder than regular employees because of the great passion they have. Also, fans are great for word-of-mouth marketing. If you are having difficulty finding talent in your local area, remote employees are a necessity. Recruiting remote means you have an entire world full of talented employees from which to choose.

Be a great place to work

Build and maintain a great company culture, be a great place to work and great people will want to work for you. Provide elements that stimulate creativity and productivity. People who enjoy their jobs, co-workers, and environment will work harder, churn less, and add more value to your company.

Build a brand

Start building a strong brand. One of the main reasons people want to work for certain companies is to become associated with a popular brand. Talented people don't want to waste their time working on boring projects. They want to be challenged, so give people stimulating and ambitious goals.

Talk about your company

Be open and post content on relevant sites. Build your brand into a thought leader, and talk about your company. Talented people will read your writing and some of them will want to join your team. You can expand your talent hunt by taking the time to speak at events. By selling your vision and speaking at events, you will be able to recruit new employees more easily.

Deel deze post:
By |juli 12th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Recruiting the best people for your startup

Het aannemen van de beste mensen voor je startup

Het aannemen van nieuw personeel is in deze tijden moeilijk, zeker voor startups. Wanneer je nog maar een beperkte cashflow hebt, kan het aannemen van de verkeerde persoon mogelijk jouw startup doen falen. Hieronder geven we jou enkele tips voor het aannemen van toptalent voor jouw startup.

Bouw een startup met een missie en visie

Wanneer je startup zich in een vroeg stadium bevindt, kan je jouw medewerkers vaak geen grote vergoedingen bieden. Om dan toch toptalent te kunnen overtuigen en aannemen moet je een startup opbouwen met een goede missie en visie die hen prikkelt. Als founder moet je een langetermijnvisie met jouw potentiële werknemers kunnen delen en jouw startup op de beste manier presenteren.

Neem je fans aan

Wanneer je fans van jouw startup zal aannemen zorgt dit ervoor dat zij harder zullen werken dan reguliere werknemers door de grote passie die ze hebben. Ook zijn deze fans goed voor mond-tot-mondreclame. Als je moeite hebt met het vinden van talent in uw omgeving, zijn medewerkers op afstand ook een optie. Top talent en fans bevinden zich over de hele wereld.

Zorg voor een leuke werkplek

Bouw en onderhoud een leuke bedrijfscultuur. Zorg voor een fijne plek en dat er genoeg elementen zijn die de creativiteit en productiviteit van de werknemers kan stimuleren. Werknemers die plezier hebben in hun werk en het fijn hebben met hun collega’s zullen harder werken voor jouw bedrijf en toegevoegde waarde bieden.

Sterk merk met uitdaging

Begin vanaf dag één met het bouwen van een sterk merk. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen voor bepaalde bedrijven willen werken, is om geassocieerd te worden met een populair merk.  Getalenteerde mensen willen hun tijd niet verspillen aan saaie projecten. Ze willen worden uitgedaagd, dus geef jouw werknemers stimulerende en ambitieuze doelen.

Bekendheid

Maak jouw startup online kenbaar. Plaats content op relevante sites en bouw je merk zo verder uit. Mensen willen hierdoor lid worden van je team. Op netwerkevents kan je de talentenjacht verder uitbreiden. Door je visie te verkopen en te spreken op evenementen zal je makkelijker nieuwe getalenteerde werknemers kunnen aannemen.

Deel deze post:
By |juli 12th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Het aannemen van de beste mensen voor je startup

Vijf elementen voor snelle groei

Elke startup wil één doel bereiken: snelle groei. Wanneer jouw startup zich nog in een vroe­­­g stadium bevindt kan het moeilijk zijn om dit te realiseren. In deze blog vertellen wij jouw 5 elementen die essentieel zijn voor snelle groei.

1. Maak duidelijk wat onderscheidend is

Om een snelle groei te kunnen realiseren in de markt is het van belang dat je jouw concurrenten van binnen en van buiten kent. Zoek uit waarin jouw startup zich specifiek onderscheidt en waar jouw toegevoegde waarde ligt. Gebruik deze gebruik deze factoren om een voorsprong te verkrijgen op je concurrenten.

2. Ken de ideale klant

Wanneer je jouw ideale klant niet begrijpt, is het lastig om waarde te bieden. Je moet de behoeftes en wensen begrijpen en een oplossing bieden die hierop perfect aansluit. Wanneer je jouw ideale klant in kaart hebt gebracht kan je verschillende opties toepassen om jouw merkboodschap te v­­­erbeteren. Wanneer je dit doet bevorderd dit de groei naar succes.

3. Begrijp de belangrijkste KPI’s

Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) zijn variabelen om prestaties van jouw startup te analyseren. Om te groeien, moet je weten wat werkt en wat niet werkt. Wanneer je deze factoren niet in kaart brengt, meet en optimaliseert, heb je geen idee wat je op moet schalen om de gewenste groei te bereiken.

 4. Inzicht in de financiële zaken

Wanneer je niet goed op de hoogte bent van de financiën van jouw startup kan het zijn dat de bedrijfsgroei onverwacht achteruit gaat. Je moet rekening houden met elke euro die er binnenkomt en uitgaat. Wees zuinig en let op je uitgaven, dit zal je helpen om sneller te kunnen groeien.

5. Investeer in het juiste talent

Een goed team achter de startup is essentieel voor de groei van een startup. Jouw team is direct verantwoordelijk voor het succes. In de beginfase van een startup is het zeer zeldzaam dat je enorme lonen, bonussen en extra's kunt aanbieden, maar dat betekent niet dat je niet het beste talent kunt aantrekken. Creëer een bedrijfscultuur met een duidelijke visie en missie - het zal je helpen teamleden aan te trekken die deel willen uitmaken van dit succes van jouw startup.

Deel deze post:
By |juli 5th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Vijf elementen voor snelle groei

Five elements for rapid growth

Every startup wants to achieve one goal: rapid growth. If your startup is still at an early stage, it can be difficult to realize this. In this blog we tell you 5 elements that are essential for rapid growth.

1. Make clear what differentiates you from competitors

It’s important to understand your competition inside and out, figure out what specifically sets you apart and then use that as an advantage for growth opportunities. Find out where your startup specifically distinguishes itself and what your added value is. Use these factors to get a head start on your competitors.

2. Know who your ideal customer is

If you do not understand your customer, it is difficult to offer value. You have to understand their needs and wants, and offer a solution that is a perfect fit. Doing this will help you quickly establish your business as a viable solution. When you find your ideal customer, you can improve your targeting, advertising, marketing and brand message. This will improve your growth to success with your startup.

3. Understand your most important KPIs

Critical performance indicators (KPIs) are variables to analyse performance of your startup. For growth, you must know what works and what does not work. If you do not map, measure and optimize these factors, you have no idea what to scale up to achieve growth.

4. Insight to your business financials

If you don’t know your numbers, your business growth could be cut short unexpectedly. You have to be able to account for every penny that comes in and goes out. By not carrying debt, you can put yourself in the position to take on a business loan when that growth opportunity is placed in front of you.

5. Invest in the right talent

A good team behind the startup is essential for the growth of a startup. Your team is directly responsible for the success. "In the initial stages of a startup it is very rare to be able to offer huge wages, bonuses and extras, but that does not mean you can not attract the best talent. Create a culture with a clear vision and mission - it will help you attract team members who want to be a part of the success.

Deel deze post:
By |juli 5th, 2018|Blog|Reacties uitgeschakeld voor Five elements for rapid growth
WordPress Lightbox